کتاب حمایت از اسیران جنگی

کتاب حمایت از اسیران جنگی
آذر 2, 1401
217 بازدید

کتاب حمایت از اسیران جنگی کتاب حمایت از اسیران جنگی و بازداشت شدگان در مخاصمات مسلحانه با همکاری مرکز مطالعات اسلام و حقوق بشردوستانه و موسسه پیام آزادگان توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

کتاب حمایت از اسیران جنگی

کتاب حمایت از اسیران جنگی و بازداشت شدگان در مخاصمات مسلحانه با همکاری مرکز مطالعات اسلام و حقوق بشردوستانه و موسسه پیام آزادگان توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

برچسب ها