کارگاه 13 سال 95

کارگاه 13 سال 95

آذر 6, 1400

نشست تخصصی 94

نشست تخصصی 94

آذر 6, 1400

نشست تخصصی 92

نشست تخصصی 92

آذر 6, 1400

کارگاه تخصصی حقوق بشردوستانه

کارگاه تخصصی حقوق بشردوستانه

آذر 2, 1400

اولین نشست تخصصی بررسی نقش حکومت آل سعود در منطقه با تمرکز بر اعدام ها و مفقودین فعالین مدنی

اولین نشست تخصصی بررسی نقش حکومت آل سعود در منطقه با تمرکز بر اعدام ها و مفقودین فعالین مدنی

آذر 2, 1400

بررسی نقش حکومت آل سعود در منطقه با تمرکز بر اعدام ها و مفقودین فعالین مدنی