کتاب ها (15)

کتاب حمایت از محیط زیست، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه، جلد دوم از مجموعه کتاب های بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه

در منابع اسلامی و اسناد بین المللی تجدید چاپ شد.

در چاپ جديد اين کتاب اقدامات زير انجام شده است:

تلخيص مطالب و در نتيجه کاهش حدود 200 صفحه‏اي حجم کتاب.

مبحث حمايت از پيرمردان که درمستندات تفسيري، روايي و فقهي با مبحث «حمايت از کودکان و زنان» مشترک بود، براي پرهيز از تکراراين مستندات در يک مبحث تحت عنوان «حمايت از کودکان، زنان و پيرمردان» آمده است.

 برخي از مستندات روايي و فقهي شامل مطالبي که طرح و انتشار آن مي‏توانست موجب سوء تفاهم، بدبيني و تبليغ عليه معارف اسلامي شده يا نشر آن ضرورتي نداشت.حذف گرديد.

پاورقي‏ها و ارجاعات مطابق اصول و معيارهاي متعارف پژوهشي کنترل و اصلاح شده است.

 مستندات حقوق بين‏الملل بشردوستانه مذکور در پايان هر فصل تکميل شده است.

علاوه براصلاح اغلاط تايپي، انتشار کتاب با حروفچيني، صفحه آرايي و طرح جلد جديد از امتيازات اين اثراست.

از آنجا که اين اثر نوعي مرجع و ماخذ براي پژوهش و مراجعات محققان است، در مواردي مستندات روايي، تفسيري و فقهي بصورت تکراري از منابع متعدد در آن جمع‏آوري شده بود. در چاپ جديد ضمن تلاش براي کاهش برخي موارد تکراري در اين نوع مستندات، مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه، همچنان انتشار اين کتاب را با حجم انبوه و دسته‏بندي شده از مستندات تفسيري، روايي و فقهي (عليرغم تکرار در برخي مستندات)، يک ضرورت دانسته و به عنوان مأخذي مفيد براي محققان و پژوهشگران، حوزه اسلام و حقوق بشردوستانه بين‏المللي به جامعه علمي کشور تقديم مي‏کند.

کتاب تسلیحات کشتار جمعی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه، جلد دوم از مجموعه کتاب های بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه

در منابع اسلامی و اسناد بین المللی تجدید چاپ شد.

در چاپ جديد اين کتاب اقدامات زير انجام شده است:

تلخيص مطالب و در نتيجه کاهش حدود 200 صفحه‏اي حجم کتاب.

مبحث حمايت از پيرمردان که درمستندات تفسيري، روايي و فقهي با مبحث «حمايت از کودکان و زنان» مشترک بود، براي پرهيز از تکراراين مستندات در يک مبحث تحت عنوان «حمايت از کودکان، زنان و پيرمردان» آمده است.

 برخي از مستندات روايي و فقهي شامل مطالبي که طرح و انتشار آن مي‏توانست موجب سوء تفاهم، بدبيني و تبليغ عليه معارف اسلامي شده يا نشر آن ضرورتي نداشت.حذف گرديد.

پاورقي‏ها و ارجاعات مطابق اصول و معيارهاي متعارف پژوهشي کنترل و اصلاح شده است.

 مستندات حقوق بين‏الملل بشردوستانه مذکور در پايان هر فصل تکميل شده است.

علاوه براصلاح اغلاط تايپي، انتشار کتاب با حروفچيني، صفحه آرايي و طرح جلد جديد از امتيازات اين اثراست.

از آنجا که اين اثر نوعي مرجع و ماخذ براي پژوهش و مراجعات محققان است، در مواردي مستندات روايي، تفسيري و فقهي بصورت تکراري از منابع متعدد در آن جمع‏آوري شده بود. در چاپ جديد ضمن تلاش براي کاهش برخي موارد تکراري در اين نوع مستندات، مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه، همچنان انتشار اين کتاب را با حجم انبوه و دسته‏بندي شده از مستندات تفسيري، روايي و فقهي (عليرغم تکرار در برخي مستندات)، يک ضرورت دانسته و به عنوان مأخذي مفيد براي محققان و پژوهشگران، حوزه اسلام و حقوق بشردوستانه بين‏المللي به جامعه علمي کشور تقديم مي‏کند.

نام کتاب:

مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

فهرست کتاب

سخنرانی های مراسم افتتاحیه

محور اول: مبانی نظری حقوق بشردوستانه و مقایسه آن با حقوق بشر و حقوق توسل به زور

محوردوم:اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در اسلام

محور سوم:حقوق قربانیان درگیری های مسلحانه در اسلام و راههای حمایت از آنها

محور چهارم: چالش های جدید و حقوق بشردوستانه

سخنرانی های مراسم اختتامیه

شناسنامه کتاب:

مؤلفین : گروه نویسندگان

 

شمارگان: 1000

چاپ: میزان

کتاب اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، جلد اول از مجموعه کتاب های بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه

 در منابع اسلامی و اسناد بین المللی تجدید چاپ شد.

در چاپ جديد اين کتاب اقدامات زير انجام شده است:

تلخيص مطالب و در نتيجه کاهش حدود 200 صفحه‏اي حجم کتاب.

مبحث حمايت از پيرمردان که درمستندات تفسيري، روايي و فقهي با مبحث «حمايت از کودکان و زنان» مشترک بود، براي پرهيز از تکراراين مستندات در يک مبحث تحت عنوان «حمايت از کودکان، زنان و پيرمردان» آمده است.

 برخي از مستندات روايي و فقهي شامل مطالبي که طرح و انتشار آن مي‏توانست موجب سوء تفاهم، بدبيني و تبليغ عليه معارف اسلامي شده يا نشر آن ضرورتي نداشت.حذف گرديد.

پاورقي‏ها و ارجاعات مطابق اصول و معيارهاي متعارف پژوهشي کنترل و اصلاح شده است.

 مستندات حقوق بين‏الملل بشردوستانه مذکور در پايان هر فصل تکميل شده است.

علاوه براصلاح اغلاط تايپي، انتشار کتاب با حروفچيني، صفحه آرايي و طرح جلد جديد از امتيازات اين اثراست.

از آنجا که اين اثر نوعي مرجع و ماخذ براي پژوهش و مراجعات محققان است، در مواردي مستندات روايي، تفسيري و فقهي بصورت تکراري از منابع متعدد در آن جمع‏آوري شده بود. در چاپ جديد ضمن تلاش براي کاهش برخي موارد تکراري در اين نوع مستندات، مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه، همچنان انتشار اين کتاب را با حجم انبوه و دسته‏بندي شده از مستندات تفسيري، روايي و فقهي (عليرغم تکرار در برخي مستندات)، يک ضرورت دانسته و به عنوان مأخذي مفيد براي محققان و پژوهشگران، حوزه اسلام و حقوق بشردوستانه بين‏المللي به جامعه علمي کشور تقديم مي‏کند.

 

 

نام کتاب:

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

از مجموعه کتابهای :

 بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد اول)

 نویسندگان :

عبدالرضا لطفی – نادر اخگری بناب – محمد رضا فقهی

 نوبت چاپ : اول – زمستان 88

شابک : 9-52-8214-964-978

مقدمه:

 

 اسلام و حقوق بشردوستانه

 مجموعه مصاحبه ها

 دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه

 ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی

 تهیه و تدوین: دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه

 لیتوگرافی و چاپ: باقری

 چاپ اول: زمستان 1386

 شمارگان : 2000

 مقدمه:

 جنگ و درگیری نظامی ، واقعیتی تلخ است که ماهیت و طبیعت آن غالباً و حداقل در یکی از طرفین تخاصم ریشه در حس زیاده خواهی انسان داشته و خود معلول عدم انقیاد آدمی در برابر حق و عدالت است.

نام کتاب:

مجموعه مقالات ندوة

الاسلام و القانون الدولی الانسانی

 الفهرست الموضوعات

حق الاستئسار فی القانون الدولی الاسلامی علی ضوء السنة النبویة

العلاقة بین القانون الدولی الانسانی و حقوق الانسان

حقوق الاسری فی القانون الدولی و الاسلام دراسة تطبیقیة

القانون الدولی الانسانی فی سیرة الامام علی (علیه السلام)

الحیادیة و الهدفیة فی القانون الدولی الانسانی

نام کتاب:

 حمایت از محیط زیست ،اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه

 از مجموعه کتابهای :

  بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد دوم)

 نویسندگان :

 عبدالرضا لطفی ـ نادر اخگری بناب ـ محمدرضا فقهی

 با مقدمه دکتر مصطفی محقق داماد

  چاپ و صحافی : نگارش، چاپ اول – بهار 1389

 شابک : 0-55-8214-964-978

 مقدمه :

 وقوع جنگ اگر چه بیش از هرچیز امنیت جانی انسان ها را به طور مستقیم تهدید می کند، لکن این تنها گروه های انسانی نیستند که قربانی جنگ می شوند، بلکه عناصر و موضوعات دیگری از جمله محیط زیست ،اموال و اماکن طرفین مخاصمه که نقشی حیاتی و سرنوشت ساز برای انسانها دارند، خواسته یا ناخواسته ، متحمل خسارات ناشی از جنگ خواند بود. به طوری که بررسی وضعیت مخاصمات نشان می دهد که وقوع جنگ ملازم و در ارتباط مستقیم با تخریب محیط زیست ، اموال و اماکن می باشد ، چرا که آتش جنگ به ناچار در محیط زیست شعله ور می شود و اموال و اماکن نیز از اولین اهداف تخریبی جنگ محسوب می شوند. بنابراین وقوع جنگ معمولاً با خسارت بر محیط زیست ،اموال و اماکن طرف های مخاصمه همراه است.

نام کتاب:

تسلیحات کشتار جمعی از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

از مجموعه کتابهای :

 بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد سوم)

نویسندگان :

عبدالرضا لطفی ـ نادر اخگری بناب ـ محمدرضا فقهی

با مقدمه حجج اسلام دکتر مصطفی محقق داماد و دکتر احمد مبلغی

نوبت چاپ : اول -1391

شابک : 1-370-497-964-978

مقدمه :

 

نام کتاب:

الاسلام و القانون الدولی الانسانی

دراسات مقارنة

مقدمة الأمانة الدائمة «لندوة الإسلام و القانون الدولی الإنسانی»

ان مجموعة القوانین و القرارات التی یجری تصنیفها الیوم تحت عنوان القانون الدولی الإنسانی ،

این کتاب شامل مجموعه مقالات همایش مشهد بوده و حاوی 16 مقاله می باشد.کتاب مجموعه مقالات همایش مشهد

این کتاب با همکاری بنیاد پژوهش ها اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

کتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در بهمن ماه 1395 توسط مرکز مطالعات به چاپ رسید

این کتاب مشتمل بر 181 عنوان فقهی و حقوقی در بحث حقوق بشردوستانه است که برای اولین بار به چاپ رسید

شایان ذکر است که کتاب دانشنامه به سفارش مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه توسط بنیاد حقوقی میزان با تیراژ 1000 نسخه چاپ و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید